Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Navn og adresse

Heisenberg Group ApS (i det følgende ”HG”)
Priorparken 359
2605 Brøndby
CVR-nr. 42 72 87 85

 1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af alle ydelser og varer fra HG, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af HG.

1.2. HG´s medkontrahent, det værende en kunde eller en samarbejdspartner, (herefter ”Kunden”) accepterer, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse forud for medkontrahentens eventuelle standardbetingelser.

 1. Tilbud og priser, prisregulering

2.1. Alle priser der er angivet på Heisenberg-Group.dk er i DKK og er eksklusive moms til privatkunder, og eksklusive moms til erhvervskunder.

2.2. Tilbud fra HG er bindende i 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre tilbuddet er tilbagekaldt, ændret eller afslået.

2.3. Bestilling sker til listepriser, medmindre andet er aftalt. Tilbudspriser er afgivet under forudsætning af, at betalingsbetingelserne overholdes, og i modsat fald kan CC opkræve listepriser for allerede leverede ydelser. De aftalte priser reguleres 1 gang årligt, medmindre andet er aftalt. Affaldet følger prisudviklingen på modtageanlægget.

2.4. På kørselsrelaterede opgaver opkræves et olie- og trængselstillæg. Olie- og trængselstillægget er genstand for kvartalsvis regulering uden forudgående varsel. Der opkræves weekend- eller aftentillæg for opgaver, der udføres lørdag, søndag, på helligdage eller på hverdage fra kl. 17.00 til kl. 07.00. Tillæg aftales fra gang til gang. Der tages endvidere forbehold for regulering af priser som følge af ekstraordinære energiprisstigninger, stigninger fra modtageanlæggene samt øvrige forhold, som HG ikke har indflydelse på.

 1. Betalingsbetingelser, morarenter mv.

3.1. Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (netto kontant). Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. Der beregnes et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker.

3.2. Såfremt der ønskes faktura fremsendt pr brev pålægges et administrationsgebyr på 75 kr. for at fremsende fakturaen.

3.3. Ved Kundens manglende rettidige betaling af ethvert forfaldent beløb er HG berettiget til at hæve aftalen med Kunden og kræve erstatning, herunder, men ikke begrænset til, erstatning svarende til tabt indtjening i den aftalte kontraktperiode.

 1. Kontrakt løbetid

4.1. Aftaler om afhentning og aflevering af fast affald og genanvendelige materialer kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog er aftalen for kunden uopsigelig de første 12 måneder fra ikrafttrædelsen. Den part, som opsiger aftalen, er ansvarlig for at indsende en kopi af opsigelsen til affaldsproducentens hjemsteds-kommune, dersom der i affaldsregulativerne måtte være krav herom. Aftalen ophører uden varsel i tilfælde af kundens faktiske betalingsstandsning, rekonstruktion ved skifteretten, konkurs, opløsning eller lignende.

 1. Acceptvilkår for BigBags

5.1. Ved 1m3 – fyld affald til max. 5 cm fra kanten – max. 1,2 ton.
Ved 2m3 – fyld affald til max. 20 cm fra kanten – max.1,2 ton.
2 m3 BigBags er ikke beregnet til tungt affald som tegl, brokker m.m.

5.2. Affald i BigBags må ikke indeholde farligt affald som f.eks. asbest, PCB, elektronik, jord, dagrenovationslignende affald, olie- og kemikalieaffald, maling, træbehandlings-produkter, fugemasse, andre oliebaserede rester og affaldsprodukter.

5.3. Betaling for BigBags bestilt via Heisenberg-Gruop.dk sker ved afsendelse af ordren.
Forventet leveringstid for BigBags er 1-3 hverdage fra bestilling.

 1. Udleje af containere

6.1. Udleje af containere sker i en nærmere aftalt periode til den aftalte pris og til et nærmere aftalt formål. Lejeperioden anses som påbegyndt, når HG har leveret disse i overensstemmelse med det aftalte, også i de tilfælde, hvor Kunden ikke måtte være til stede ved afleveringen. Lejeperioden anses som ophørt, når containeren er afhentet af HG i henhold til aftale.

6.2. Kunden må ved leje af containeren alene anvende det lejede til aftalte formål, og Kunden må ikke uden skriftligt samtykke fra HG flytte containerne fra den aftalte placering. Kunden skal til enhver tid behandle det lejede på en sådan måde, så det lejede ikke tager skade (værdiforringende eller ej), og på en sådan måde så hverken det lejede eller Kunden forårsager skade af nogen art. HG påtager sig ved udleje containere intet ansvar for de skader, som Kunden eller det lejede måtte forvolde, herunder personskade, skade på veje eller andre materialer. Det påhviler Kunden at undersøge, at det lejede kan anvendes til det aftalte formål, herunder sikre, at størrelse og vægt passer til det påtænkte formål. HG påtager sig intet ansvar for Kundens brug af det lejede, ligesom HG ikke påtager sig noget ansvar, såfremt det lejede ikke kan anvendes til det med Kunden aftalte/det af Kunden påtænkte.

6.3. Kunden skal tilbagelevere det lejede tømt for materialer, rengjort og i mindst lige så god stand som ved lejeperiodens begyndelse. HG har ret til på Kundens regning at tømme og rengøre det lejede, såfremt dette ikke er sket. Kunden er til enhver tid ansvarlig for uautoriseret påfyldning af containere. Kunden fører kontrol med det lejedes indhold under lejeperioden.

6.4. Kunden har det fulde ansvar for det lejede i lejeperioden. Enhver skade på det lejede opgøres af HG ved Kundens tilbagelevering af det lejede, og Kunden er ansvarlig herfor, uanset om Kunden ikke er skyld i skaden. I tilfælde af det lejedes bortkomst under lejeperioden er Kunden endvidere ansvarlig herfor, og HG er berettiget til at rette krav mod Kunden for ethvert tab, som HG måtte lide som følge af det lejedes bortkomst. Kunden er ansvarlig for forsikring af det lejede i hele lejeperioden.

 1. Forgæves kørsel

7.1. Containere: Hvis en container ikke kan afhentes eller tømmes pga. eksempelvis blokering foran containeren, ikke tilstrækkelig plads rundt omkring containeren, eller hvis affaldet er over kanten på containeren eller lignende, faktureres der særskilt for forgæves kørsel, og der skal bestilles på ny.

7.2. BigBags: Disse skal placeres på et befæstet underlag med tilstrækkelig bæreevne max. 7 meter fra, hvor den afhentende lastbil kan komme til. Der skal endvidere være transportadgang fra lastbilen på et befæstet underlag med tilstrækkelig bæreevne. Hvis dette fraviges, vil der blive faktureret for forgæves kørsel, og der skal bestilles på ny.

 1. Kundens ansvar for affaldets sammensætning mv.

8.1. Som affaldsproducent er Kunden ansvarlig for affaldets sammensætning og sortering samt ansvarlig for, at affaldet er adskilt i behandlingsforeskrevne fraktioner. Såfremt Kundens affald er karakteriseret som farligt og/eller forurenet affald, er Kunden forpligtet til at orientere HG herom, ligesom Kunden endvidere er bundet af det ansvar og de pligter, afsenderen har ved håndtering og transport af affald, jf. affaldsregulativerne samt regler om vejtransport af farligt gods.

8.2. Såfremt affaldets sammensætning afviger fra, hvad der er oplyst/aftalt, er HG berettiget til at håndtere og bortskaffe dette i overensstemmelse med gældende lovgivning for Kundens regning. HG forbeholder sig i øvrigt ret til at kræve erstatning for enhver omkostning, som affald af anden karakter end oplyst af Kunden direkte eller indirekte måtte påføre HG. HG forbeholder sig endvidere retten til at afvise at håndtere affaldet/materialet.

 1. Miljø

9.1. Al affald bliver, som loven foreskriver det, registreret og indrapporteret til myndighederne. Der opkræves tillæg for miljøindrapportering- og registrering på kr. 58.

 1. Løft af container

10.1. Udvalgte containere er certificeret til løft, da de har løfteøjer. Ved bestilling af en container skal Kunden informere om, hvorvidt den skal være med eller uden løfteøje.

 1. Skader

11.1. Ved HG’s udførelse af service på og ved arbejdsadressen, dækker HG ikke skader forvoldt på belægning, kabler og lignende, da det er Kundens ansvar at anvise forsvarlig transportvej og hensigtsmæssig placering af containere mv.

 1. Fortrydelsesret

12.1. Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos HG.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine bigbags.

12.2. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen af dine bigbags til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du skal sende en mail til recycling@heisen.dk

12.3. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage dine bigbags uden samtidig at give os besked.

12.4. Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder dit køb. Og du skal selv betale for fragtomkostningerne retur til os.

 1. Reklamation og Kundens mangelbeføjelser mv.

13.1. Kunden må straks ved modtagelsen af leverancen sikre sig, at det leverede opfylder de mellem parterne aftalte kvalitetskrav. Hvis Kunden vil påberåbe sig mangler, skal Kunden straks reklamere skriftligt. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres tydeligt. Afgiver Kunden ikke behørig reklamation straks, fortaber Kunden sin adgang til at gøre mangelsindsigelser gældende.

13.2. Det er Kundens ansvar at iagttage, at leverede varer er egnede til det formål, disse ønskes anvendt til. HG er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at varerne er anvendt forkert. Kunden er ansvarlig for HG´s omkostninger som følge af Kundens uberettigede reklamation.

13.3. Såfremt der foreligger en berettiget reklamation over en af HG leveret vare eller ydelse, kan HG vælge at afhjælpe manglen eller foretage ombytning af det leverede, hvilket sker uden beregning. Bortset fra krav om afhjælpning eller ombytning, kan Kunden ikke gøre noget krav gældende overfor HG som følge af mangelfuld levering.

 1. Leveringshindringer (force majeure)

14.1. HG hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i aftaler med Kunder som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som CC ikke kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke begrænset til, myndigheds-restriktioner, krig, terror, brand, jordskælv, strejke, lockout, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed.

14.2. Foreligger der force majeure, udsættes leveringstiden således uden ansvar for HG i et tidsrum, der svarer til den tid, hindringen har haft virkning. HG er forpligtet til at meddele Kunden, at der foreligger force majeure senest 48 timer efter at HG er blevet bekendt hermed.

 1. Generel ansvarsbegrænsning

15.1. Medmindre andet er specifikt af aftalt, gælder det, at HG aldrig kan gøres ansvarlig for andet end direkte og dokumenterede tab, særligt med dokumenteret ansvarsgrundlag for HG.

15.2. HG er ikke ansvarlig for følgeskader eller andre indirekte tab, herunder Kundens eller dennes kunders driftstab, transport-omkostninger, tab af fortjeneste, eller lignende tab. HG´s erstatningsansvar overfor en Kunde kan aldrig overstige kr.
50.000.

15.3. Ansvarsbegrænsningen i dette pkt. 15 finder ikke anvendelse, hvis HG´s ansvarspådragende handling er forsætlig.

 1. Lovvalg og værneting

16.1. Enhver tvist med HG afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som værneting.

 

Senest opdateret pr 18. november 2021